Uslovi korišćenja

Sledeće Opšte odredbe i uslovi poslovanja regulišu ugovorni odnos između kompanije Dateblaster AG, Zugerstrasse 6, 6330 Cham, Switzerland (u nastavku teksta skraćeno: dateblaster) i korisnika i kupaca njenih medijskih usluga (u nastavku: korisnici). Oni definišu uslove po kojima se odvija korišćenje usluga kompanije dateblaster .

Stranica bezposvecenosti.com predstavlja ponudu (u nastavku: uslugu) kompanije Dateblaster AG, Zugerstrasse 6, 6330 Cham, Switzerland.
Usluga je platforma za komunikaciju preko koje se korisnicima, između ostalog, nudi mogućnost da sebe predstave na internetu i tako pronađu osobe zainteresovane za vezu, prijateljstvo, seks za jednu noć ili seks van braka. Između ostalog usluga pruža mogućnost uspostavljanja kontakta sa stvarnim osobama istih namera – ženama, parovima i muškarcima koji žele da upoznaju nove partnere. Uz to usluga pruža i mnogobrojne mogućnosti da korisnici komuniciraju, flertuju i predstave se.

§ 1 Predmet ugovora; Uslovi korišćenja


1. dateblaster omogućava korisnicima pristup platformi za upoznavanje na bezposvecenosti.com. Platforma sadrži profile i informacije o drugim korisnicima. Nakon što kreiraju svoj profil, korisnici imaju mogućnost da na platformi pretraže tuđe profile. Korisnici mogu pregledati profile drugih korisnika i da u ograničenoj meri stupe sa njima u kontakt.

2. Usluge kompanije dateblaster nude se isključivo u privatne, nekomercijalne svrhe. Registrovanjem na uslugu kompanije dateblaster korisnik se obavezuje da će uslugu koristiti u privatne svrhe.

3. dateblaster stavlja na raspolaganje kako besplatne, tako i usluge koje se naplaćuju. Uz besplatnu registraciju korisnik može sebi kreirati profil, pregledati profile drugih korisnika i da pošalje tipske poruke drugim korisnicima. Korisnici koji se prijave za dodatnu uslugu koja se naplaćuje, mogu da uz besplatne usluge stupaju u kontakt sa drugim korisnicima i da im pišu poruke. Korisnici mogu da se pretplate na uslugu koja se naplaćuje na različite vremenske periode. Pre stavljanja na raspolaganje ovih usluga, korisnik se upozorava na obavezu plaćanja troškova, sadržaj i obim usluga, kao i na cenu i uslove plaćanja.

4. U principu, dateblaster održava sistem trajno dostupnim (24/7). Za dostupnost je merodavan izlaz rutera, koji računarski centar koji koristi dateblaster povezuje sa internetom (tačka prenosa). dateblaster obezbeđuje korisnicima usluga koje se naplaćuju, prosečnu godišnju dostupnost od 97 %. Smatra se da je dostupnost smanjena tek kada korisnik dateblaster prijavi grešku (prijava greške). Od toga se izuzimaju prekidi čiji je uzrok viša sila.

5. dateblaster može da za pružanje usluga angažuje i eksterne pružaoce usluga. Tu se posebno ubrajaju pružaoci usluga plaćanja, ponuđači sadržaja i drugi eksterni pružaoci usluga. Angažovani eksterni pružaoci usluga, koji pružaju usluge po nalogu kompanije dateblaster , ne smatraju se trećim licima u smislu Opštih uslova poslovanja.

§ 2 Sklapanje ugovora


1. dateblaster ne sklapa ugovore sa osobama mlađim od 18 godina.
Ukoliko dateblaster posumnja u to da je korisnik punoletan, od njega će zahtevati da dokaže svoju starosnu dob. Ako korisnik ne dostavi dokaz o starosnoj dobi u roku od dve nedelje, dateblaster ima pravo na trenutni raskid ugovornog odnosa.
Ako dateblaster ima osnovanu sumnju da neka osoba nema pravo da učestvuje na platformi, dateblaster ima pravo da proveri lične podatke te osobe utvrđivanjem njenog identiteta na osnovu službenih dokumenata. Korisnici bez prava da učestvuju na platformi se isključuju iz korišćenja usluga.

2. Pristup uslugama kompanije dateblaster moguć je nakon registrovanja korisnika sa njegovim ličnim podacima (između ostalog pol, datum rođenja, e-mail adresa). Kroz registraciju, korisnik potvrđuje prihvatanje Opštih uslova poslovanja i Izjave o zaštiti podataka. Na taj način nastaje besplatan ugovorni odnos između kompanije dateblaster i korisnika.

3. dateblaster pored besplatnih usluga pruža i različite usluge uz naplatu (premijum članstvo). Korišćenjem tih usluga korisnik ulazi u dodatni ugovorni odnos, koji je razdvojen od besplatnog ugovornog odnosa. Osnova tog dodatnog ugovornog odnosa su takođe Opšti uslovi poslovanja. Korisniku se pre sklapanja ugovora za usluge koje se naplaćuju, ukazuje na sadržaj, trajanje, cenu, tok i uslove plaćanja odgovarajuće usluge. Klikom na polje „Kupi sada“ korisnik daje ponudu za sklapanje ugovora o uslugama uz naplatu kompanije dateblaster . dateblaster potvrđuje prihvatanje ponude deblokiranjem usluge ili putem e-maila.

§ 3 Troškovi


1. Ponuđene usluge kompanije dateblaster na ovoj platformi su besplatne, ako pre zaključenja ugovora za usluge koje se naplaćuje korisniku nije ukazano na obavezu plaćanja troškova.

2. Cene usluga koje se naplaćuju, način plaćanja, kao i tok trajnog obligacionog odnosa u okviru tih usluga koje se naplaćuju, predočavaju se korisniku pre početka korišćenja usluga.

§ 4 Uslovi plaćanja


1. Naknada za usluge koje se naplaćuju plaća se dateblaster unapred i naplata se vrši u punom iznosu, postupkom plaćanja koji je izabran prilikom poručivanja, ako postoji dovoljno pokriće na navedenom sredstvu plaćanja.

2. Ukoliko nije moguća naplata kompletnog iznosa, dateblaster zadržava pravo da ga naplati u podeljenim pojedinačnim iznosima, po sopstvenom nahođenju.

3. U slučaju da korisnik kasni sa plaćanjem, na iznos koji duguje biće uračunata kamata tokom kašnjenja i biće mu poslata opomena. Ako i nakon toga korisnik duguje iznos, potraživanje se predaje agenciji za naplatu, usled čega nastaju dodatni troškovi, a naplaćuje se i taksa za obradu od 4,50 evra.

§ 5 Raskid ugovora; prestanak ugovora; trajanje ugovora


1. Korisnik ima pravo da ugovor o korišćenju besplatnih usluga okonča u svakom trenutku. Raskid ugovora se vrši, po izboru, izjavom koju korisnik daje kompaniji dateblaster ili izborom funkcije „Brisanje profila“ u okviru usluge. Nakon okončanja ugovora, profil korisnika i odgovarajuća baza podataka se brišu, ako ne postoje zakonski zahtevi da se oni sačuvaju. Ugovorni odnos za usluge koje se naplaćuju mora da se okonča odvojeno.

2.Korisnik Usluge zasnovane na naknadama može prekinuti trajnu obavezu u roku od 14 kalendarskih dana pre isteka odgovarajućeg redovnog ugovora. Prestanak ugovornog odnosa zasnovanog na naknadi mora se izvršiti pismenim putem da bi stupio na snagu (faksom [FAKS NUMBER], e-poštom support@datingcustomercare.com ili poštom). Kako bi se obezbedila uspešna obrada raskida ugovora, izjava mora sadržati puno ime, podatke o korišćenoj usluzi, e-mail adresu koja je korišćena za registraciju i korisničko ime. Kako bi postupak bio jednostavniji, ovde se nalazi formular koji se može odštampati.

3. Ako je korisnik sklopio ugovor sa trajanjem kraćim od 30 dana, odstupa se od pravila iz stava 2 i on može da raskine ugovor u svakom trenutku.

4. Raskid besplatnog ugovornog odnosa, kao i ugovornog odnosa koji se naplaćuje, potvrđuje se putem e-maila koji se šalje na aktuelnu e-mail adresu koju je korisnik ostavio.

5. dateblaster ima pravo da vanredno raskine ugovor, ako
a) korisnik više puta krši korisničke obaveze prema tački 6 stav 5;
b) suprotno tački 2 stav 1 ne dostavi dokaz o starosnoj dobi na zahtev kompanije dateblaster .

§ 6 Obaveze korisnika


1. Korisnik je sam odgovoran za sadržaj svoje registracije, ostale lične podatke i samim tim i informacije o sebi koje stavlja na raspolaganje. Korisnik garantuje da su navedeni podaci istiniti i da opisuju njega lično. Ukoliko neko da lažne podatke, dateblaster ima pravo da blokira korisnički profil, a da to ne utiče na pravo na naplatu troškova kompanije dateblaster . To daje pravo kompaniji dateblaster i da trenutno raskine ugovor.

2. Korisnik potvrđuje da usluge kompanije dateblaster neće koristiti u poslovne ili komercijalne svrhe, a posebno ne u reklamne svrhe. Korisniku nije dozvoljeno da sadržaje i profile drugih korisnika očitava ručno ili uz pomoć programa, da bi tako dobijene podatke koristio izvan usluga kompanije dateblaster .

3. Korisnik je u obavezi da e-mailove i druge poruke, kao i podatke drugih korisnika, tretira poverljivo i bez saglasnosti ne sme da ih učini dostupnim trećim licima.

4. Korisnik je u obavezi da pažljivo postupa sa svojim pristupnim podacima. U slučaju prosleđivanja pristupnih podataka trećim licima, korisnik je odgovoran za sve posledice takve radnje. Ako postoji sumnja da su pristupni podaci prosleđeni trećim licima, korisnik mora bez odlaganja informisati dateblaster i sam preduzeti odgovarajuće mere za izbegavanje dalje zloupotrebe.

5. Pored toga, korisnik se obavezuje da neće zloupotrebljavati usluge kompanije dateblaster , i naročito
a. neće ih koristiti za širenje materijala ili informacija koji sadrže klevete, podstiču na rasnu i međunacionalnu mržnju, koje su uvredljive ili na bilo koji način protivzakonite;
b. neće ih koristiti da bi pretio, uznemiravao ili kršio prava (uključujući prava ličnosti) drugih korisnika i trećih lica;
c. u sistem ili bazu podataka neće unositi podatke koji sadrže viruse ili softver ili drugi materijal zaštićen autorskim pravima ili drugim zaštićenim pravima, osim ako je korisnik vlasnik odgovarajućih prava ili poseduje potrebnu saglasnost za korišćenje;
d. neće ih koristiti na način koji se negativno odražava na dostupnost usluga za druge korisnike;
e. neće presretati e-mailove ili ostale poruke i da to neće pokušavati;
f. neće slati e-mailove i druge poruke ostalim korisnicima ni u koju svrhu osim za privatnu komunikaciju, a naročito ne radi prodaje ili nuđenja roba i usluga ili u druge poslovne ili komercijalne svrhe;
g. u ličnom opisu, kao i u otpremljenim datotekama neće navoditi ili dodavati imena, adrese, brojeve telefona ili faksa, adrese mesindžera, e-mail adrese, marke, oznake kompanija, nazive drugih internet portala ili njihove URL adrese;

6. Nepoštovanje gorenavedenih pravila ponašanja ili kršenje ostalih obaveza regulisanih ovim Opštim uslovima poslovanja daje pravo kompaniji dateblaster da trenutno raskine ugovor iz bitnog razloga, kao i da odmah blokira pristup korisnika bazi podataka dateblaster. dateblaster može da umesto da blokira ili raskine ugovor, izbriše delove korisničkog profila.

7. Ako korisnik sa ugovornim odnosom povezuje komercijalne ili poslovne interese ili podatke trećih lica koji su mu učinjeni dostupnim upotrebljava za poslovne ili komercijalne svrhe, odnosno za svrhe koje kompanija dateblaster nije izričito odobrila, obavezuje se da kompaniji dateblaster plati ugovornu kaznu u iznosu od 500,00 evra za svako dokazano kršenje pravila. To ne utiče na ostala prava na naknadu štete.

§ 7 Rad


1. dateblaster ima pravo da proveri sadržaje i podatke koji su naveli korisnici i, u slučaju da ti sadržaji krše Opšte uslove poslovanja, ukloni odgovarajuće podatke.

2. dateblaster takođe ima pravo, ali nije u obavezi, da proverava da li su tekstovi, postavljene fotografije i slike u skladu sa Opštim uslovima poslovanja i zakonskim propisima i da ih ukloni u slučaju njihovog kršenja.


§ 8 Prenos prava


1. Korisnik kompaniji dateblaster daje neisključivo, prenosivo pravo - koje je prostorno neograničeno, ali vremenski je ograničeno ugovorom - za korišćenje sadržaja koje je korisnik kreirao ili postavio u okviru usluge, uključujući slike, tekstove i video zapise.

2. Korisnik garantuje da sadržaji koje postavlja ili kreira i njihovo korišćenje ne povređuju prava trećih lica, naročito ne autorska ili ostala zaštićena prava.

§ 9 Odgovornost


1. dateblaster ne preuzima odgovornost za sadržaje profila korisnika. Takođe nema kontrolu u pogledu tačnosti i bezbednosti informacija koje se razmenjuju između korisnika ili koje korisnici objavljuju na svojim profilima.

2. dateblaster ne preuzima odgovornost za tačnost korisničkih profila prikazanih u sistemu spojeva i njihovu procenu u pogledu kompatibilnosti sa drugim korisnicima. dateblaster je odgovoran samo za posredovanje, ali ne i za uspešnost spojeva.

3. dateblaster ne preuzima odgovornost za finansijske ili druge netelesne štete koje se mogu dovesti u vezu sa uslugom, osim ako su one prouzrokovane namerno ili usled grube nepažnje od strane kompanije dateblaster .

4. dateblaster ne preuzima odgovornost za neovlašćeno otkrivanje ličnih podataka korisnika od strane trećih lica (na primer usled neovlašćenog pristupa hakovanjem baze podatka), osim ako je kompanija dateblaster namerno ili usled grube nepažnje omogućila neovlašćeno otkrivanje ličnih podataka.

5. dateblaster takođe nije odgovoran ako podaci i informacije koje korisnik učini dostupnim trećim licima budu zloupotrebljeni.

§ 10 Oslobađanje od obaveza


1. Korisnik oslobađa dateblaster svake odgovornosti i svih obaveza, troškova i potraživanja koji su uzrokovani klevetama, uvredama i povredom ličnosti od strane drugih korisnika.

§ 11 Tehnički nedostaci


1. dateblaster ne preuzima garanciju za stalnu dostupnost ove web stranice i njeno tehničko funkcioniranje.

2. dateblaster naročito ne preuzima odgovornost za smetnje u kvalitetu pristupa usluzi usled više sile ili zbog događaja za koje kompanija dateblaster nije odgovorna.